IMPACT לקהילה!

כל מלגאי בתכנית מתבקש לבצע 130 שעות נתינה למען הקהילה, בכל שנה בה מוענקת לו המלגה.
את הפעילות ההתנדבותית המלגאים נדרשים לבצע באחד מהארגונים הבאים:

דילוג לתוכן