IMPACT לקהילה!

הקרן לרווחת נפגעי השואה

הקרן לרווחת נפגעי השואה הינה העמותה המרכזית לטיפול ברווחתם של ניצולי
השואה בישראל. הקרן נוסדה בשנת 1994 על ידי ניצולי שואה במטרה לסייע
לניצולי השואה בישראל בכל תחומי הרווחה ולתת להם עזרה רפואית, חברתית,
נפשית וכלכלית על מנת שיוכלו לחיות בכבוד ולהיטיב ככל האפשר את השנים
האחרונות לחייהם. בישראל חיים כ-189,500 ניצולי שואה, רבים מהם במצב
סוציואקונומי ירוד. לצערנו בכל יום הולכים לעולמם 41 ניצולי שואה.
אלו הן השנים האחרונות בהן עוד ניתן לסייע להם! 

מסלולי התנדבות

40% מקרב ניצולי השואה בישראל חיים בתחושה של בדידות. הבדידות משפיעה על הניצולים לרעה הן פיזית והן נפשית גם כקשישים וגם על בסיס טראומות העבר. צרכי הניצולים בתחום זה אך גוברים עם השנים עם העלייה בגיל.

המטרה: צמצום בדידותם של ניצולי השואה באמצעות קשר חברתי ארוך טווח עם מתנדבים, תוך מתן סיוע לצרכים אישיים נוספים.

המלגאים מופעלים בהתנדבות ארוכת טווח – ביקור תדיר על בסיס שבועי למטרות חברתיות. במסגרת זו מופעל גם פרויקט “מחוברים” שמטרתו ללמד את הניצול/ה שימוש במחשב. הצוות המקצועי של הקרן מדריך את המתנדבים לפני הפעילות ומלווה אותם במהלכה.

אכלוסיית יעד

התוכנית תתייחס לאוכלוסיית ניצולי השואה שחשים בדידות, עם תעדוף לניצולים נטולי מערכת חברתית-משפחתית תומכת.  
במסגרת המפגשים עם הניצול צפוי קשר חברתי מיוחד במינו הכולל:
תכנים מגוונים המותאמים לשני הצדדים: שיחה, קריאה, משחק, טיול רגלי ועוד.
עדות היסטורית – סיפור חיים ממקור ראשון.
שעות גמישות – תיאום מפגשים על פי הנוחות של שני הצדדים.

אזור התנדבות

מרכז, צפון, דרום, שרון, ירושלים, חיפה.

הרשמה להתנדבות

פרטי איש הקשר בארגון

דילוג לתוכן